Ольга Кряжич: авторская колонка

Главная » 2009 » Январь » 11 » Материалы конференции
12:02
Материалы конференции

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У ПРОЦЕСІ АДАПТУВАННЯ ДО РИНКОВИХ УМОВ (НА ПРИКЛАДІ ДНДІ "ХІМТЕХНОЛОГІЯ”)

Кряжич О.О.,  Фомічова О.В.

 

Сучасні корпоративні підприємства нуково-виробничої сфери в Україні вже тривалий час перебувають на межі виживання. Держава не надає необхідного фінансування дослідницьких процесів, а самостійно за браком коштів такі підприємства не можуть займатися науковою діяльністю.

Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ на підприємствах інноваційної сфери діяльності, аналогічних високорозвиненим країнам. Для цього необхідно змінити підхід до керування підприємствами інноваційної спрямованості, використовувати сучасні форми і методи управління, впроваджувати нові розробки у виробничий процес, сприяти інноваційним перетворенням. Яскравим прикладом застосування інвестиційних проектів є державний науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія”. Інститут має комплекс підрозділів, які спрямовані на держання прибутку за рахунок виконання науково-дослідних виробничих і проектних робіт. Особливістю інституту "Хімтехнологія” є також те, що в ньому всі відносно самостійні частини обєднані в закінчену систему для проведення повного комплексу науково-проектних робіт, починаючи від науково-дослідних розробок до проектування. Проте відносини між ними будуються на засадах взаємовідносин внутрішніх підрозділів інституту, а не зовнішніх. Це надає можливість не втрачати зайвих коштів, часу та трудових ресурсів. Основним напрямком науково-дослідних і проектних робіт інституту є розробка і впровадження нових хімічних технологій і удосконалення діючих. Створений науково-технічний потенціал дозволяє також вирішувати проблеми інших галузей промисловості: нафтопереробної, гумотехнічної, коксохімічної, вуглевидобувної, медичної, харчової та інших.

Але визначені напрями діяльності не надають необхідних коштів для всебічного ведення науково-дослідних процесів. У ДНДІ "Хімтехнологія” постійно триває пошук напрямів, які б сприяли залученню коштів.

Найбільших успіхів інститутом було досягнуто у створенні закінчених проектів хімічних виробництв, та на сучасному етапі цього замало. Саме тому проектна частина розширила сферу своїх робіт і довела, що досить вдало та компетентно може виконувати проекти будівництва, автодорожнього будівництва, проектування електромереж тощо. Але поки що замовників по цих напрямах недостатньо. Як і раніше основним напрямом роботи проектної частини інституту є хімічне устаткування і технології. Є великий попит на проекти щодо удосконалення існуючих технологічних схем та нарощування їх потужностей.

Спеціалізацією інституту є технологія виробництва метанолу. Перший проект виробництва метанолу був виконаний у 1952 році для Лисичанського хімкомбінату (нині Сєвєродонецьке ЗАТ "Об’єднання АЗОТ”). Вперше у світовій практиці в інституті "Хімтехнологія” була розроблена і реалізована технологія синтезу метанолу на низькотемпературному каталізаторі, що була запатентована в ряді західних країн. На пятьох підприємствах Росії експлуатуються установки виробництва метанолу за цією технологією. За проектами інституту були побудовані виробництва метанолу в Китаї на підприємствах у містах Гирин, Ланчжуа, у районі Харбіна.

Крім того в інституті розроблена технологія утилізації відходів виробництва ацетилену-діацетилену в цінний продукт 3(5)-метилпіразол. Одним зі шляхів його використання є застосування як інгібітору нітрифікації азотних добрив. Такий продукт виробляється на дослідному заводі інституту і в даний час поставляється фірмі SKW Stickstoffwerke Piesteritz (Німеччина).

Протягом усієї своєї діяльності ДНДІ "Хімтехнологія” брав участь у проектуванні і впровадженні агрегатів виробництва аміаку всіх поколінь. Серед впроваджених розробок – цех міцної азотної кислоти ("Об’єднання АЗОТ”), виробництво нітріт-нітратних солей ("Концерн Стирол” м. Горлівка), виробництво калійної селітри (м. Березняки і м. Сєвєродонецьк).

Сьогодні інститут "Хімтехнологія” є одним з найбільш значних науково-дослідних і проектних організацій у хімічній галузі України. Інститут бере участь у наступних державних і галузевих програмах:

-          Державна програма розвитку хімічної промисловості України до 2010 р.

-          Галузева програма "Розвитку виробництва мінеральних азотних добрив на Україні в 1999 – 2010 р.”

-          Державна програма "Етанол” (2000 – 2010 р.)

-          Галузева програма "Розвитку виробництва прогресивних хімічних матеріалів з метою забезпечення потреб машинобудування й інших галузей переробної промисловості (конструкційні і композиційні матеріали)”.

-          Галузева програма розвитку медичної, ветеринарної і мікробіологічної промисловості, поліпшення забезпечення населення і споживачів тваринництва лікарськими засобами, медичної ветеринарною технікою.

-          Програма впровадження нових хімічних речовин і матеріалів малотоннажного виробництва замість імпортованих.

-          Програма використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 р.

-          Програма забезпечення каталізаторами виробництва аміаку, метанолу, азотної,сірчаної кислоти.

-          Програма розширення асортименту і збільшення виробництва хімічних матеріалів для легкої промисловості (хімічних волокон і ниток, барвників з поліпшеними барвними властивостями для фарбування тканин, допоміжних речовин для текстильної промисловості).

Зрозуміло, що науково-дослідна організація може бути конкурентоспроможною тільки в тому випадку, коли в дослідницькому процесі будуть використовуватися новітні досягнення науки і техніки, залучатимуться кошти для проведення випробувань розробок, на отримання ліцензій і патентів.

У більшості літературних джерел з питань удосконалювання процесу управління науково-дослідних організацій виділяються наступні основні аспекти:

-          аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища науково-виробничої діяльності підприємств і організацій;

-          розробка і реалізація маркетингового підходу до планування діяльності ДНДІ;

-          актуальність створення системи інформаційного забезпечення планових рішень ДНДІ й організацій;

-          інвестиційне фінансування наукового процесу.

Для того щоб успішно конкурувати на ринку науково-технічної продукції, керівництву ДНДІ "Хімтехнологія” варто ретельно аналізувати основні показники своєї діяльності, виявляти динаміку структури замовників, зміна їхніх вимог щоб цілком задовольнити запити наявних клієнтів і придбати нових.

Економічні показники діяльності ДНДІ "Хімтехнологія” дозволяють визначити загальну тенденцію положення інституту і порівняти цю тенденцію зі станом впровадження інвестиційних проектів по Україні.

Можна зазначити, що темпи росту обсягів виробництва значно коливаються по рокам досліджуваного періоду. Пік економічного росту тут приходиться на 2002 р., коли темпи росту обсягів робіт виросли в порівнянні з 2001 р. на 34,6% (по інституту в цілому), а по науковій частині – на 69,6%, що було викликано ростом числа замовників і збільшенням вартості наукомістких робіт. Значне збільшення в темпах росту виконаних робіт з науковим і проектним підрозділами інституту може бути результатом не тільки коливань кон'юнктури ринку науково-технічної продукції, але і свідченням не дуже чіткого і точного планування діяльності інституту.

Достатній інтерес представляє структура руху основних виробничих фондів інституту, а також особливості фінансування капіталовкладень. Так, у підрозділах організації склалася наступна система фінансування інвестицій: за рахунок амортизації основних засобів, включаючи нематеріальні активи, і за рахунок спеціальних фондів і цільового фінансування.

Амортизаційні засоби стають основним джерелом внутрішніх інвестицій НДІ. Причому сума, якою підприємство може оперативно користуватися, це та величина амортизаційних відрахувань, що нараховані за рік.

По проектній і по науковій частині сума нарахованої амортизації практично не змінюється по роках.

Ще одним джерелом внутрішніх інвестицій стають спеціальні фонди і цільове фінансування.

Цільове забезпечення необхідними фінансовими засобами явно недостатньо, оскільки обсяги цього фінансування наприкінці року менше передбачуваного рівня (на початку року). Тільки лише 2002 рік для наукової частини інституту виявився вдалим, тому що сума цільового фінансування наприкінці 2002 року виявилася більше ніж на початку.

Слід також зазначити, що довгострокові інвестиції відсутні, і додаткових внутрішніх джерел фінансування ДНДІ "Хімтехнологія” не має. Крім цього, відсутність нерозподіленого прибутку протягом останніх трьох років ускладнює пошук засобів для акціонування даної державної організації.

Брак коштів призводить до браку засобів компютерної техніки, яка необхідна для ефективного ведення дослідного процесу.

На сьогоднішній день в інституті:

-          створена локально-обчислювальна мережа замість ЕС-ЕОМ;

-          розроблена система компютерних програм розрахунків матеріальних та теплових балансів, складних хіміко-технологічних схем САТР АПС (Система автоматизації технічних робіт);

-          використовується графічний редактор Автокад, що дозволяє автоматизувати процес створення графічної документації;

-          впроваджена система AutoPLANT, компанії Rebis, що забезпечує виконання складних операцій при проектуванні промислових об’єктів.

Слід зазначити, що розглянутий авторами ДНДІ "Хімтехнологія” має кращі показники, ніж аналогічні науково-дослідні організації. Проте необхідна розробка заходів, яка б сприяла додатковому залученню інвестицій в організацію.

Взявши до уваги іноземний досвід та сучасні українські реалії, можна запропонувати такі концептуальні напрями планування інноваційної політики підприємства "Хімтехнологія”:

1.      Аналіз технологій, що використовують передові фірми світу. На основі результатів цього аналізу повинна складатись карта-характеристика на відповідність існуючих технологій вимогам енергозбереження, екологічної безпеки, відповідності світовому рівню технологічної культури та інноваційної перспективності самого підприємства, його значення в експортному потенціалі регіону та у виробництві конкурентоздатної імпортозамінюючої продукції.

2.      Дослідження сприйнятливості аналізуємого підприємства ДНДІ "Хімтехнологія” до технологічних та управлінських нововведень та переоснащення виробництва.

3.      Робота з іноземними компаніями, які мають бажання прийти на український ринок та можуть запропонувати перспективні технологічні розробки, заходи з їх заохочення до співпраці.

4.      Проведення ДНДІ "Хімтехнологія” експертних робіт щодо запропонованих іноземних розробок з метою їх відповідності потребам регіону.

5.      Надання клієнтам консалтингових послуг з питань, повязаних з прямою діяльністю підприємства.

6.      ДНДІ "Хімтехнологія” має планувати свою участь в організації різного роду тендерів, конкурсів, аукціонів.

Залучення іноземних інвестицій з введення в дію нових Кодексів стає можливим для вітчизняних організацій та привабливим для закордонних інвесторів.

Результатами успішної реалізації запропонованих напрямів вдосконалення інвестиційної діяльності ДНДІ "Хімтехнологія” можуть бути:

1.      Докорінне оновлення основних фондів інституту.

2.      Зростання обсягів виконаних науково-технічних робіт.

3.      Виробництво науково-технічної продукції, яка здатна конкурувати з аналогічною іноземною, передусім, на внутрішньому ринку.

4.      Покращення екологічної ситуації в регіоні завдяки ефективним науково-технічним розробкам та їх втіленню.

5.      Зниження витрат на закупку енергоносіїв, оптимізація ресурсоспоживання.

6.      Підвищення рівня кваліфікації трудових ресурсів.

В останні роки однією з форм інноваційної діяльності із залученням іноземних інвестицій стають фірми, які отримали назву венчурних (ризикових).

Діяльності цих фірм притаманний значний ризик збанкрутування, але неухильне збільшення їх кількості пояснюється рядом факторів:

-          необхідністю розробок принципово нових продуктів та технологій, відсутніх на ринку;

-          відмежування від великого поточного виробництва і можливістю науково-технічної творчості;

-          наявністю стабільної пропозиції на інвестиційному ринку;

-          можливістю швидкого збагачення у результаті інтенсивної творчої праці.

 

ВИСНОВКИ

Інтеграція науки та виробництва потребує великих витрат, які далеко не завжди оправдовуються, і суміщені зі значною мірою ризику.

Розробляючи нові технології, освоюючи нові види продукції, підприємства зазвичай користуються підтримкою держави і великих компаній. Яким самим невигідно займатись цим через високу вірогідність високих збитків. ДНДІ "Хімтехнологія” слід звернути увагу на венчурну форму організації при плануванні залучення інвестицій та інноваційної діяльності. Проте при залученні інвестицій в інноваційну і науково-дослідну діяльність відкритим залишається питання права власності на наукову розробку або інтелектуальну власність. Адже інвестора буде цікавити, перш за все, впровадження нових розробок у межах своєї країни, бо там вони принесуть більший економічний ефект.

Найбільш ефективним засобом досягнення мети є розвиток науки та застосування її досягнень на практиці. Результатом науково-технічної творчості є і нововведення, яке народжується при допомозі інтелектуальних інвестицій, що освоюються в інноваційному процесі.

 

Опубл.: Розвиток фінансової системи в умовах ринкових трансформацій: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників 14-15 жовтня 2004 р. – Вінниця, 2004. -  сс. – 118-124.

Просмотров: 615 | Добавил: economist
Форма входа
Календарь
«  Январь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Друзья сайта
  • ИПММС НАНУ
  • Академия технологических наук Украины
  • Форум AUP.RU
  • Блог ученой кошки
  • Дневник ученой кошки
  • Статистика