Ольга Кряжич: авторская колонка

Главная » 2009 » Январь » 13 » Анализ статьи, мои комментарии о региональном развитии
12:04
Анализ статьи, мои комментарии о региональном развитии

О региональном развитии

(по материалам Н.Я. Азарова из журнала «Финансы Украины»)

 

Азаров М.Я. «Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку», - «Фінанси України», - №3, - 2007, - сс. 3-13 (уривки).

 

Потенціал нашої країни надзвичайно високий, вищий, ніж інвестиції, спря­мовані в нашу економіку, вищий за ту оцінку, яку дають міжнародні фінансові організації, кредитно-рейтингові агентства…

…По­літика Уряду, спрямована на прискорені темпи економічного зростання, дала по­зитивні результати. За підсумками 2006 року ми вийшли на позитивну динаміку як за економічними показниками, так і за бюджетними.


Особливо промовистими є результати 1 кварталу 2007 року. Реальний ВВП за січень—березень 2007 року зріс на 8 %. Основними чинниками зростання стало збільшення валової доданої вартості в обробній промисловості на 14,4%, у будів­ництві — 14,2 % і торгівлі 14,1 %. Обсяг виробництва промислової продукції збіль­шився на 12,5 %, тоді як у І кварталі 2006 року — лише на 0,6 %.

Жоден із регіонів не знизив рівень промислового виробництва порівняно з І кварталом 2006 року. Найвищі темпи зростання досягнуті на підприємствах Во­линської (29,2%), Дніпропетровської (10,2%), Донецької (13,8%), Закарпатсь­кої (36,2%), Запорізької (18,3%), Київської (12,5%), Кіровоградської (19,2%), Луганської (12,1 %), Полтавської (13,1 %), Рівненської (31,4%), Тернопільської (17,4 %), Херсонської (13,6 %), Хмельницької (12,6 %), Черкаської (23 %), Черні­вецької (19,1 %) областей….

…На фінансування заходів із енергозбереження передбачається 701 млн грн. Вони будуть спрямовані на оснащення інженерних вводів багатоквартирних жит­лових будинків засобами обліку споживання води й теплової енергії, ремонт і ре­конструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифіка­цію населених пунктів.

Вперше заплановано цільове фінансування на проведення реформ у житлово-комунальному господарстві. Не може повторюватися ситуація попередніх років, коли до державного бюджету поверталися невикористані суми субвенцій, вияв­лялися факти нецільового використання субвенцій. Необхідно підвищити рівень ефективності використання зазначених коштів.

У цілому податково-бюджетна політика Уряду у 2007 році спрямована на забезпечення збалансованості бюджету, підвищення соціальних стандартів та рів­ня життя людей, а також стимулювання інноваційного та інвестиційного розвит­ку. Державна регіональна політика спрямовується на істотне підвищення ролі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади та стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

По-перше, один із найважливіших напрямів — планування соціально-еконо­мічного розвитку регіонів на кілька років наперед. Це збільшить можливості та про-гнозованість залучення коштів на реалізацію життєво необхідних соціальних та ін­вестиційних проектів регіонів, унеможливить розпорошення коштів та посилить відповідальність усіх рівнів влади. Практично в усіх областях нині або вже прийня­ті, або перебувають на стадії завершення місцеві програми розвитку. Втім, слід при­скорити цю роботу в Криму, Запорізькій, Луганській, Тернопільській областях.

Наголосимо, що програми розвитку регіонів мають включати заходи, спря­мовані на:

подолання стану депресивності;

ліквідацію вузьких місць у сферах водо-, енерго-, теплопостачання;

розв'язання проблем у соціальній сфері, охороні здоров'я, освіті;

ліквідацію безробіття та створення додаткових робочих місць;

збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів;

забезпечення високої продуктивності виробництва, розвитку виробничо­го потенціалу на сучасній високотехнологічній основі.

Однією із найважливіших складових залучення інвестицій в економіку регі­онів є поліпшення інфраструктури територій. Тобто території мають бути гото­вими до приходу інвесторів. З огляду на це важливою є робота місцевих органів виконавчої влади з ширшого залучення зовнішніх ресурсів, у тому числі інозем­них інвестицій, кредитних коштів. Особливо це стосується таких сфер, як транс­портна мережа та телекомунікаційна інфраструктура, енергетика, захист навко­лишнього середовища.

Так, кошти державного бюджету мають визначати вектор регіонального роз­витку, а кошти місцевих бюджетів та інвесторів — його закріпити. Зокрема мова йде про впровадження нових технологій, які виведуть регіональний промисло­вий потенціал на новий, вищий рівень.

По-друге, держава дбає про збільшення дохідної бази місцевих бюджетів та заінтересованість територій у їх розвитку.

На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято за основу проект Податкового кодексу. Нині він активно обговорюється. Так, уперше в податко­вому законодавстві ми зробили акцент на тому, щоб створити сприятливі умови для зміцнення місцевих бюджетів.

З метою забезпечення впливу місцевих рад на формування своїх бюджетів запропоновано нові підходи до оподаткування прибутку філій суб'єктів господарю­вання. У рамках реформування системи місцевих бюджетів передбачено закріпи­ти оподаткування прибутку до географічної точки, де він створюється. Йдеться про те, що кожна філія підприємств, що випускає продукцію або надає послуги, буде зобов'язана сплатити податок на прибуток за місцем розташування…

 

Комментарии и размышления по теме…

 

Несомненно, Н.Я. Азаров является великим экономистом. В Украине сложно назвать еще кого, подобного ему. Именно поэтому материалы Н.Я. Азарова вызывают неподдельный интерес и желание разобраться глубже в сути изложенных вопросов.

Как мне кажется, на сегодняшнем этапе развития экономики Украины вопрос стоит даже не о том, могли ли рыночные реформы до этого времени осуществляться более эффективно. В настоящее время проблема уже за­ключается в том, можно ли будет вообще когда-либо исправить ранее допущенные ошибки, в том числе – и упущения по региональному развитию Украины. Однако похоже на то, что наши управленческие структуры государства еще не способны даже выдвигать подобные вопросы из-за постоянной проблемы – сильной зависимости экономики от политики.

Особенно сильно проблемы «вверху» отражаются «внизу», т.е непосредственно затрагивают экономику регионов Украины.

Существующее областное деление Украины унаследовано от СССР, когда об­ласть была базовым элементом структуры "партии-государства". Основным крите­рием территориального деления того времени было сочетание административной целесообразности с аспектами партийного и военно-мобилизационного характера. И хотя политическая система нынешней Украины изменилась, но административно-территориальный строй остается без изменений и функционирует по тогдашней струк­туре. Наличие значительного количества стагнационных областей (кризисных территорий) является одной из причин обострения общественно-политических противоречий сегодняшнего дня.

В настоящее время перераспределение бюджета не позволяет «выровнять» проблемы кризисных «депрессивных» территорий. Да и само распределение бюджетных средств часто основывается на политическом вопросе, т.е. что более выгоднее 9особенно в период выборных гонок), а не что экономически эффективно.

Реформа административно-территориального строя должна осуществляться в условиях трансформации системы территориальной организации власти (местного и регионального уровней) в соответствии с Конституцией Украины и принципами Европейской Хартии местного самоуправления на основах децентрализации управ­ления, субсидиарности, партнерства органов государственной власти и органов мест­ного самоуправления, гарантированности прав территориальных общин.

Местное самоуправление должно осуществляться без каких-либо ограничений на территориях, которые отделены одна от другой не только в пределах населенных пунктов, но и на прилегающих к ним территориях. Территориальной основой местно­го самоуправления должна стать община в качестве административно-территори­альной единицы, которая бы действительно владела материальными, финансовы­ми и другими ресурсами в объеме, достаточном для эффективной реализации своих задач и функций. Четкое распределение полномочий между органами местного са­моуправления и органами государственной власти должно базироваться на основах их законодательного закрепления, финансового обеспечения делегируемых государ­ственных полномочий. А сама оптимизация террито­риальной организации государственной власти и местного самоуправления должна обеспечить повышение эффективности управления процессами развития регионов за счет исключения дублирования, упрощения системы управления, ее финансово­го обеспечения и экономии бюджетных средств.

Не спорю, современный этап трансформации экономики Украины характеризуется некоторым вниманием к развитию регионов, поиском оптимальных соотношений между централизацией и делегированием полномочий местным органам управления. В развитом государстве управление регионами должно осуществляться так, чтобы сгла­живались различия между регионами-лидерами и регионами, неблагополучными с точки зрения социально-экономического роста. Как достичь гармоничного развития регионов и государства в целом - важнейший вопрос, который стоит перед учены­ми - экономистами, математиками, социологами и представителями других наук. Поиск ответа на этот вопрос требует системного подхода к анализу проблемы, при­влечения как знаний из различных областей наук, так и опыта отечественных и зару­бежных ученых.

В настоящее время цели региона формулируются только либо с учетом разви­тия экономики (на материальном уровне), либо ставятся задачи наиболее полного обеспечения условий жизни людей, населяющих регион, причем рассматриваются опять-таки, в основном, экономические и социальные аспекты. При этом не анализи­руется, является ли сформированная структура целей полной, а тем более не стоит вопрос о том, насколько сбалансированно представлены в этой структуре как цели (интересы) различных активных элементов системы, так и различные цели отдельно взятого элемента. Избежать этих недостатков можно, используя подход Акоффа и Эмери, поскольку он позволяет обеспечить полноту выявления подцелей и функций для региональной системы управления. В случае минимизации имеющихся противоречий в бюджетном обеспечении, совершенствование финансовых отношений центра с регионами и местным са­моуправлением будут эффективны и мероприятия совершенствования Налогового кодекса, Бюджетного кодекса, планирование программ экономико-социального развития, планирование мероприятий подъема депрессивных территорий. Но данные мероприятия, на мой взгляд, возможно осуществить только в условиях относительной политической стабильности в стране, иначе же все добрые начинания опять не достигнут своего рассвета.

Просмотров: 630 | Добавил: economist
Форма входа
Календарь
«  Январь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Друзья сайта
  • ИПММС НАНУ
  • Академия технологических наук Украины
  • Форум AUP.RU
  • Блог ученой кошки
  • Дневник ученой кошки
  • Статистика